Afdeling Biljart: Jaarvergadering 05-11-2018 19:30

Ledenvergadering HCSC

Afdeling biljarten

Op maandagavond 5 november 2018 om 19.30 uur in onze kantine

”De Scheer”.

 

 

AGENDA

 

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen jaarvergadering van 15 november  2017.
 5. Jaarverslag en wedstrijdverslagen.
 6. Financieel overzicht 2017/2018.
 7. Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe Kascontrolecommissie (Leden woensdagmiddag).
 8. Vaststellen contributie en begroting 2018/2019.
 9. Bestuursverkiezing; reglementair aftredend  de  secretaris, Dhr. E.v.d. Meijden. Hij stelt zich herkiesbaar. Eventuele kandidaten kunnen,  door ten minste drie leden worden voorgedragen tot uiterlijk twee weken voor de vergadering.
 10. Het biljarten tijdens de zomerperiode.
 11. Festiviteiten m.b.t. 30-jarig bestaan afdeling biljarten in nov. 2018. Aanstellen feestcommissie en vaststellen besteedbaar bedrag.
 12. Kascontrolecommissie volgens ledenlijst echter samenstelling woensdagmiddag/maandagavond. Gaan we doen
 13. Plaatsen rouwadvertenties
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting